Wydrukuj tę stronę
piątek, 02 lutego 2018 12:17

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:
  Dyrektor Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim zaprasza do złożenia oferty na: zakup i dostawę art. spożywczych na potrzeby Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zapytania jest zakup art. spożywczych z dostawą do Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r. wg (załącznika do zapytania ofertowego).
 3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
  1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na koszt Wykonawcy, na adres Zamawiającego: Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie,
  2. Termin dostawy: Zamawiający będzie dokonywał zakupów objętych umową sukcesywnie w miarę swoich potrzeb, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.
 4. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:
  Izabela Styburska, e-mail: i.styburska @ kulturadrawsko.pl, tel. 94 36 322 30, lub 94 34 138-96 w Ośrodku Kultury ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
 5. Kryteria wyboru ofert:
  1. Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą (najniższą) ceną,
  2. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. z powodu braku oferty, odrzucenia ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
 6. Do oferty należy załączyć:
  1. Wypełniony formularz oferty (dołączony do zapytania),
  2. Wypełniony załącznik (dołączony do zapytania ofertowego).
 7. Warunki gwarancji (jeśli dotyczy)............................................
 8. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem i podpisać czytelnie przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.
 9. Miejsce i termin złożenia/przesłania oferty:
  Ofertę należy złożyć do dnia 09.02.2018 r., do godz. 14.00 w sekretariacie Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim przy ul. Dworcowej 2 lub przesłać za pośrednictwem faksu nr: 94 36 322 30 lub pocztą elektroniczną na adres i.styburska @ kulturadrawsko.pl
 10. Ogłoszenie o postępowaniu może zostać zmienione lub odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyn. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności gdy:
  1. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
  2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
  3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

 

Pobierz załącznik:
Czytany 8608 razy Ostatnio zmieniany piątek, 02 lutego 2018 12:22