Wydrukuj tę stronę
środa, 20 czerwca 2012 16:07

Ogłoszenie

Drawsko Pomorskie: Dostawa zestawu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadania: Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom.
Numer ogłoszenia: 134731 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury , ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 3632230, faks 0-94 3632230.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kulturadrawsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadania: Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I -estrada mobilna z elementami dodatkowymi. CZĘŚĆ II -rusztowania do wieszania systemu line array / rusztowanie jezdne/..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.20.00.00-9, 34.22.33.10-2, 44.21.22.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) dla części I - 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100); 2) dla części II - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kulturadrawsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Kultury ul. Piłsudskiego 12 78-500 Drawsko Pomorskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Kultury ul. Piłsudskiego 12 78-500 Drawsko Pomorskie - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach programu/priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury: Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa zestawu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadania: Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Estrada mobilna z elementami dodatkowymi..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.20.00.00-9, 34.22.33.10-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zestawu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadania: Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rusztowania do wieszania systemu line array / rusztowanie jezdne/..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.20.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

SIWZ:

Pobierz SIWZ (20.06.2012 r.)

 

Czytany 8415 razy Ostatnio zmieniany środa, 04 grudnia 2013 22:29