Wydrukuj tę stronę
czwartek, 14 czerwca 2012 16:22

Ogłoszenie

Drawsko Pomorskie: Dostawa sprzętu i urządzeń jako wyposażenia pracowni Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim w ramach zadania: Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom.
Numer ogłoszenia: 130649 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury , ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 3632230, faks 0-94 3632230.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kulturadrawsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i urządzeń jako wyposażenia pracowni Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim w ramach zadania: Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń jako wyposażenia pracowni Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim w ramach zadania: Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom. 2. Zakres zamówienia opisany został szczegółowo w załączniku nr 5 do siwz ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.34.00.00-1, 44.11.13.00-4, 42.64.00.00-1, 42.66.10.00-7, 32.00.00.00-3, 38.31.00.00-4, 32.34.10.00-5, 32.35.20.00-5, 31.52.72.60-6, 37.31.00.00-4, 39.15.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) dla części I - 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); 2) dla części II - 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) 3) dla części III - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 4) dla części IV - 700 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) 5) dla części V - 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy podobne przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 50 tys. zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, wynosi co najmniej 100 tys. zł oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę, co najmniej 100 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale VI pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VIII pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kulturadrawsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Kultury ul. Piłsudskiego 12 78-500 Drawsko Pomorskie - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Kultury ul. Piłsudskiego 12 78-500 Drawsko Pomorskie - kawiarnia.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ramach programu/priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ:

Pobierz SIWZ (14.06.2012 r.)

Numer ogłoszenia: 130805 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130649 - 2012 data 14.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Kultury, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 3632230, fax. 0-94 3632230.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń jako wyposażenia pracowni Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim w ramach zadania: Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom. 2. Zakres zamówienia opisany został szczegółowo w załączniku nr 5 do siwz..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń jako wyposażenia pracowni Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim w ramach zadania: Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom. 2. Zakres zamówienia opisany został szczegółowo w załączniku nr 5 do siwz, w tym: CZĘŚĆ I - zestaw sprzętu i wyposażenia do pracowni plastycznej: Piec ceramiczny - 1 szt, Koło garncarskie elektryczne - 2 szt, Walcarka - 1 szt, Kawalet / stół ceramiczny/ - 2 szt,Odstojnik-płuczka - 1 szt,Narzędzia ceramiczne w kpl. - 20 kpl,Sztalugi malarskie - 10 szt, Piła do szkła - 1 szt, Szlifierki do szkła - 2 szt, Stacja lutownicza- 1 szt, Owijarka - 1 szt, Nóż olejowy - 2 szt, CZĘŚĆ II - zestaw sprzętu do pracowni fotograficzno-filmowej: Aparat fotograficzny - profesjonalna lustrzanka cyfrowa wraz z obiektywami i oprzyrządowaniem - 1 kpl, Aparat fotograficzny- amatorska lustrzanka cyfrowa z obiektywem i wyposażeniem - 1 kpl, Wyposażenie dodatkowe pracowni fotograficznej - 1 kpl, Wyposażenie pracowni filmowej - kamera cyfrowa HD - 1 kpl, Wyposażenie pracowni filmowej - kamera cyfrowa 3D (klasa konsumencka) - 1 kpl, Telewizor plazmowy - 1szt, Zestaw kina domowego z odtwarzaczem Blu Ray - 1 szt, CZĘŚĆ III- zestaw sprzętu do realizacji teatralno-estradowych i wyposażenia pracowni teatralnej: Zestaw profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych -6 sztuk, Reflektor prowadzący - 1 szt, Stacja ładująca - 1 szt, Oświetlenie - ruchoma głowica - 6 szt, CZĘŚĆ IV- zestaw wyposażenia do pracowni muzycznej: Fortepian cyfrowy - 1 szt, Instrumenty perkusyjne do rytmiki w zestawie - 2 zestawy, CZĘŚĆ V - zestaw sprzętu do sali wystawienniczej: Ramy prezentacyjne - 4 szt, Systemy ekspozycyjne stojące postumenty - 10 szt, Systemy ekspozycyjne wiszące 20 metrów, Antyramy stojące - 10 szt,.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 2. Zakres zamówienia opisany został szczegółowo w załączniku nr 5 do siwz, w tym: CZĘŚĆ I - zestaw sprzętu i wyposażenia do pracowni plastycznej: Piec ceramiczny - 1 szt, Koło garncarskie elektryczne - 2 szt, Walcarka - 1 szt, Kawalet / stół ceramiczny/ - 2 szt,Odstojnik-płuczka - 1 szt,Narzędzia ceramiczne w kpl. - 20 kpl,Sztalugi malarskie - 10 szt, Piła do szkła - 1 szt, Szlifierki do szkła - 2 szt, Stacja lutownicza- 1 szt, Owijarka - 1 szt, Nóż olejowy - 2 szt, CZĘŚĆ II - zestaw sprzętu do pracowni fotograficzno-filmowej: Aparat fotograficzny - profesjonalna lustrzanka cyfrowa wraz z obiektywami i oprzyrządowaniem - 1 kpl, Aparat fotograficzny- amatorska lustrzanka cyfrowa z obiektywem i wyposażeniem - 1 kpl, Wyposażenie dodatkowe pracowni fotograficznej - 1 kpl, Wyposażenie pracowni filmowej - kamera cyfrowa HD - 1 kpl, Wyposażenie pracowni filmowej - kamera cyfrowa 3D (klasa konsumencka) - 1 kpl, Telewizor plazmowy - 1szt, Zestaw kina domowego z odtwarzaczem Blu Ray - 1 szt, CZĘŚĆ III- zestaw sprzętu do realizacji teatralno-estradowych i wyposażenia pracowni teatralnej: Zestaw profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych -6 sztuk, Reflektor prowadzący - 1 szt, Stacja ładująca - 1 szt, Oświetlenie - ruchoma głowica - 6 szt, CZĘŚĆ IV- zestaw wyposażenia do pracowni muzycznej: Fortepian cyfrowy - 1 szt, Instrumenty perkusyjne do rytmiki w zestawie - 2 zestawy, CZĘŚĆ V - zestaw sprzętu do sali wystawienniczej: Ramy prezentacyjne - 4 szt, Systemy ekspozycyjne stojące postumenty - 10 szt, Systemy ekspozycyjne wiszące 20 metrów, Antyramy stojące - 10 szt,.

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytania z dnia 18.06.2012

Czytany 8890 razy Ostatnio zmieniany środa, 04 grudnia 2013 22:51